Χρηματοδοτικά Προγράμματα

ΣΧΕΔΙA ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΕA ΣΧΕΔΙA ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επαναπροκηρύχθηκε το Σχέδιο Επιχορήγησης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός και των δυο Σχεδίων είναι η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (20-40 ετών) και των γυναικών αντίστοιχα (18-55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά για πρώτη φορά, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους και στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια/διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου της Νεανικής Επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια και της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα €3 εκατομμύρια.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι τις 11 Μαΐου 2015.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες!

ή

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο!

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΥΧΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις €200,000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι € 14 εκατομμύρια.

Δικαιούχοι

Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες!

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο!

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΥΧΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ