Εταιρικό Προφίλ

Η Ιστορία Μας

Η Marketmentoro Ltd ιδρύ­θηκε το Νοέμβριο του 2009, μέσα σε μια περίοδο στην οποία το πα­γκόσμιο οικονομικό περι­βάλλον μεταλλασσόταν σε μια νέα οικονομία και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομε­σαίες, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προ­βλή...

Δομή

Το Όλα τα τμήματα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με προσωπικό το οποίο κατέχει ακαδημαϊκές γνώσεις και εμπειρίες.  Επιπλέον η οργανωτική δομή της εταιρείας ενισχύεται μέσα από το Τμήμα Διεύθυνσης το οποίο περιλ...

Comments are closed.