Υπηρεσίες

Μελέτες

Μελέτες Βιωσιμότητας Τεχνοοικονομικές Μελέτες Επιχειρησιακά Σχέδια Μελέτες Συγχω­νεύσεων Μελέτες Αναδιάρθρωσης Μελέτες Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυνα­μικού ....

Αναδιάρθρωση εταιρειών

Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης αποσκοπούν στη βελτίωση των ταμειακών ροών των αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού των εταιρειών καθώς και στην αναδιάρθρωση πιθανού χρέους. Σε συνεργασία με τους μετόχους και τη διοίκηση η Marketmentoro σχεδιάζει κα...

Εξεύρεση συνεργατών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρη­ματικά έργα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της για τεχνολογική, λειτουργική, χρηματοοικονομική και επιστημονική αναβάθμιση. ...

Βιομηχανική Έρευνα

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάπτυξης της βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, η εταιρίας μας παρέχει υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουνστην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο  την  διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστ...

Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Η Marketmentoro, μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας υλοποιώντας πρότυπες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και προσδίδοντας: • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολο­γίας • Εκπρ...

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ετοιμασία και τον συντονισμό των προτάσεων Επιμέλεια της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για την  υποβολή των προτάσεων Υποστήριξη στον εντοπισμό και επιλογή εταίρων, καθώς και στην εξασφάλιση των δικ...

Εθνικά Προγράμματα

Η Marketmentoro προσφέρει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων και τραπεζικών δανείων αλλά και στην παρακολούθηση και ...

Συστήματα Διαχείρισης

Η Marketmentoro προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση και παρακολούθηση των πρότυπων συστημάτων διαχείρισης . Πιο αναλυτικά, η εταιρία δύναται να φέρει εις πέρας: Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπα τη...

Εκπαίδευση

Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποί­ηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων , την ορθή εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά θέ­ματα. Οι θεματικές μας ενότητες: ISO 9001 - Πιστοποίηση Ποιότη...

Comments are closed.