Η Ιστορία Μας

Η Marketmentoro Ltd ιδρύ­θηκε το Νοέμβριο του 2009, μέσα σε μια περίοδο στην οποία το πα­γκόσμιο οικονομικό περι­βάλλον μεταλλασσόταν σε μια νέα οικονομία και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομε­σαίες, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προ­βλήματα ανταγω­νιστικότητας.

Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης της εταιρείας είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων, όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων από την Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και λοιπά ξένα κεφάλαια.

Η Marketmentoro από την ίδρυσή της ακολούθησε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και γρή­γορα καθιε­ρώθηκε ως ένας από τους αξιόπιστους εταίρους της αγοράς συμβουλευτι­κών υπη­ρεσιών στην Κύπρο.

Η Marketmentoro στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και σύμβουλους, με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εταιρείων, μεταφοράς καινοτομίας, αναδιοργάνωσης εταιρειών, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού καθώς και  στην αξιοποίηση επιχορηγήσεων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Παράλληλα, τα στελέχη της Marketmentoro διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία σε θέματα που αφορούν στον συντονισμό, στη διαχείριση και διεκπεραίωση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, κυρίως στους τομείς της έρευνας, πιλοτικών εφαρμογών, μεταφοράς καινοτομίας και τεχνολογίας και διάχυσης.

Comments are closed.