Δομή

Το Όλα τα τμήματα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με προσωπικό το οποίο κατέχει ακαδημαϊκές γνώσεις και εμπειρίες.  Επιπλέον η οργανωτική δομή της εταιρείας ενισχύεται μέσα από το Τμήμα Διεύθυνσης το οποίο περιλαμβάνει την Εξυπηρέτηση Πελατών, τη Γραμματειακή Υποστήριξη και το Λογιστήριο.

 

Το τμήμα Διεύθυνσης

Τμήμα Διεύθυνσης έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και λειτουργεί υποστηρικτικά και συντονιστικά προς τα υπόλοιπα τμήματα.

Βασικές του λειτουργίες είναι:

 • Διεύθυνση της εταιρείας
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Λογιστήριο
 • Εξυπηρέτηση Πελατών

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ασχολείται με την εξασφάλιση πληροφόρησης και την υποστήριξη των πελάτων της εταιρίας σε θέματα που αφορούν την άντληση επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το τμήμα ασχολείται με την

 • Ετοιμασία και τον συντονισμό των προτάσεων
 • Επιμέλεια της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για την  ετοιμασία των προτάσεων
 • Υποστήριξη στον εντοπισμό και επιλογή εταίρων, καθώς και στην εξασφάλιση των δικαιολογητικών που τους αφορούν
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των επιμέρους ενεργειών που θα περιληφθούν σε κάθε πρόταση για επιχορήγηση.
 • Ευθύνη για την τακτική επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή του προγράμματος για επίλυση αποριών και συλλογή πληροφοριών.
 • Επιμέλεια του τελικού φακέλου υποβολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα.

 

Το Τμήμα Εθνικών προγραμάτων

Το τμήμα Εθνικών προγραμμάτων δραστηριοποιείται στον εντοπισμό εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στόχος του τμήματος είναι :

 • Η ενημέρωση των πελατών για τα διαθέσιμα κονδύλια από την Κυπριακή Δημοκρατία
 • Ο έλεγχος της επιλεξιμότητας
 • Η ετοιμασία και ο συντονισμός των αιτήσεων
 • Η εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
 • Η επιμέλεια της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για την  διαχείριση των έργων

 

Το Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η αποστολή του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων και η ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών στη βάση των αναγκών και των προοπτικών της αγοράς. Το τμήμα ενημερώνεται συνεχώς για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στήριξης αναπτυξιακών έργων και προτείνει λύσεις σε θέματα που αφορούν την οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη των πελατών της εταιρίας . Το Τμήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο προς τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας όπου από κοινού χαράσσουν τη στρατηγική ανάπτυξή τους. Το Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στοχεύει επίσης στον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, νέων αγορών και νέων συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού καθώς επίσης και τη διαχείριση των στρατηγικών σχέσεων και συμμαχιών με άλλες εταιρείες.

 

Το Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα

Το Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα διαχειρίζεται όλο το φάσμα των υπηρεσιών που αφορά στις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και τους Ιδιωτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Καλύπτει υπηρεσίες όπως:

 • Μελέτες Βιωσιμότητας, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Συγχωνεύσεων, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπόνηση προτάσεων συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαχείριση της υλοποίησης τους.
 • Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά έργα.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις μεταφοράς τεχνολογίας, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και προώθηση προς τον πελάτη τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αιολικών εγκαταστάσεων, Σταθμών παραγωγής βιοαερίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές εγκατάστασεις ΑΠΕ σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τεμάχια-αναπτύξεις
 • Συμβουλές για νομικό υπόβαθρο που διέπει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας
 • Καταρτισμός φακέλου που απαιτείται για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας (πολεοδομική και οικοδομική άδεια, άδεια κατασκευής και λειτουργίας από Ρυθμιστή ενέργειας, συμφωνία με ΑΗΚ και ειδικό ταμείο)
 • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Προκαταρκτικές Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
 • Στρατηγικές Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ακουστικές Μελέτες – Μελέτες Θορύβου
 • Μελέτες αέριας ρύπανσης – μελέτες ποιότητας ατμόσφαιρας
 • Ολοκληρωμένος Έλεγχος και Πρόληψη της Ρύπανσης
 • Αιτήσεις για άδειες εκπομπών αέριων αποβλήτων
 • Άδειες απόρριψης υγρών αποβλήτων
 • Άδειες απόρριψης στερεών αποβλήτων
 • Άδειες απόρριψης επικινδύνων αποβλήτων
 • ISO 9001 – Πιστοποίηση Ποιότητας
 • ISO 14000 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • EMAS – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου
 • ISO 22000- Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων
 • ISO 18000 – Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης

Το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης αναλαμβάνει την διεκπεραίωση προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία αφορούν σε θέματα όπως:

 • Αναδιάρθρωσης εταιριών
 • Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Comments are closed.