Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Η Marketmentoro, μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας υλοποιώντας πρότυπες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και προσδίδοντας:

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολο­γίας

• Εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις μεταφοράς τεχνολογίας

• Παρακολούθηση τεχνο­λογικών εξελίξεων και προώθηση τεχνο­λογιών και ερευνητικών αποτε­λεσμάτων.

• Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτο­βουλίες της Ευρω­παϊκής Ένωσης

Comments are closed.