Εθνικά Προγράμματα

Η Marketmentoro προσφέρει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων και τραπεζικών δανείων αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων των επιχειρήσεων που έχουν  τύχει χρηματοδότησης. Επίσης, η εταιρία παρέχει συνεχή και άμεση ενημέρωση όσον αφορά στην αναγνώριση ευκαιριών και στις απαιτήσεις τους προκειμένου να εξασφαλίσει την ένταξη των πελατών της στα εκάστοτε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει:

Υπηρεσίες Ενημέρωσης

 • Παρακολούθηση των προκηρύξεων, νομολογίας και των συναφών πληροφοριών για εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και ενημέρωση των πελατών – συνεργατών με τακτικά και έκτακτα δελτία τύπου.
 • Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά – επενδυτικά σχέδια αυτής και επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος χρηματοδότησης.
 • Ενημέρωση των στελεχών της επιχείρησης για το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και των επιμέρους δαπανών.

Υπηρεσίες Εκπόνησης και Υποβολής Επιχειρηματικών Σχεδίων

 • Καθοδήγηση των στελεχών της επιχείρησης στην διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος, των δαπανών και του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους της επιχείρησης.
 • Επιμέλεια της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων που καθορίζονται από το εκάστοτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, άρτια προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση, καθώς και υποβολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος.
 • Πλήρης παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης.

Υπηρεσίες Επίβλεψης και Διαχείρισης κατά την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας για τις διαδικασίες ορθής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και συμπλήρωση του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης (εκθέσεις προόδου, τροποποιήσεις, κλπ.)
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στην επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
 • Έλεγχος των εκδιδόμενων παραστατικών υλοποίησης του έργου.
 • Παρουσία στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους.

 

Δείτε τα χρηματοδοτικά προγράμματα που σας αφορούν:

Μεταποίηση
Εμπόριο
Υπηρεσίες
Νέες Επιχειρήσεις

Comments are closed.