Συστήματα Διαχείρισης

Η Marketmentoro προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση και παρακολούθηση των πρότυπων συστημάτων διαχείρισης.

Πιο αναλυτικά, η εταιρία δύναται να φέρει εις πέρας:

  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπα της σει­ράς ISO 9000
  • Αρχική Περιβαλλοντική Ανάλυση, Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρι­σης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 ή τον Κανονισμό EMAS
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (BS 8800, OHSAS 18001)
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000
  • Υποστήριξη για ικανοποίηση προϋποθέσεων τοποθέτησης σήμανσης CE
  • Ανάπτυξη Συστημάτων για την Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με τα Πρό­τυπα ΕΝ 45001/ISO 17025

Comments are closed.